Có 1 kết quả:

huì shī

1/1

huì shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to collaborate
(2) to join forces
(3) to effect a junction