Có 1 kết quả:

huì mù

1/1

huì mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tabernacle (biblical word for a meeting hall or tent)