Có 1 kết quả:

huì zhàn

1/1

huì zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) decisive battle
(2) (fig.) campaign

Một số bài thơ có sử dụng