Có 1 kết quả:

huì suǒ

1/1

huì suǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) office of an association
(2) meeting place
(3) clubhouse
(4) club

Một số bài thơ có sử dụng