Có 1 kết quả:

huì gōng

1/1

huì gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to attack jointly