Có 1 kết quả:

huì sǐ

1/1

huì sǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mortal