Có 1 kết quả:

kuài jì

1/1

kuài jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accountant
(2) accountancy
(3) accounting

Một số bài thơ có sử dụng