Có 1 kết quả:

kuài jì xué

1/1

kuài jì xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accounting
(2) accountancy