Có 1 kết quả:

huì huà

1/1

huì huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conversation
(2) CL:個|个[ge4],次[ci4]