Có 1 kết quả:

huì fèi

1/1

huì fèi

phồn thể

Từ điển phổ thông

hội phí, khoản tiền dùng mỗi thành viên đóng góp cho một tổ chức

Từ điển Trung-Anh

membership dues