Có 1 kết quả:

huì zhǎng tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

presidency (Mormon Church)