Có 1 kết quả:

huì mén ㄏㄨㄟˋ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) main entrance
(2) secret society