Có 1 kết quả:

huì mén

1/1

huì mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) main entrance
(2) secret society