Có 1 kết quả:

huì yīn

1/1

huì yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

perineum