Có 1 kết quả:

huì guǎn

1/1

huì guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

provincial or county guild hall