Có 1 kết quả:

huì shǒu

1/1

huì shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) head of a society
(2) sponsor of an organization