Có 1 kết quả:

yuè xià lǎo rén

1/1

yuè xià lǎo rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) minor divinity concerned with marriage
(2) matchmaker
(3) go-between