Có 1 kết quả:

yuè lìng

1/1

yuè lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

typical weather in a given season

Một số bài thơ có sử dụng