Có 1 kết quả:

yuè fèn huì yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) monthly meeting
(2) monthly conference