Có 1 kết quả:

yuè guāng zú

1/1

yuè guāng zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. moonlight group
(2) fig. those who spend their monthly income even before they earn their next salary (slang)