Có 1 kết quả:

yuè guāng shí

1/1

yuè guāng shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

moonstone