Có 1 kết quả:

yuè tái mù mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (railway) platform screen doors
(2) platform-edge doors