Có 1 kết quả:

yuè guì shù

1/1

yuè guì shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) laurel tree (Laurus nobilis)
(2) bay tree