Có 1 kết quả:

yuè guì shù yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) laurel leaf
(2) bay leaf