Có 1 kết quả:

yuè jīng diàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sanitary towel
(2) menopad