Có 1 kết quả:

yuè lán ㄩㄝˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the halo of the moon