Có 1 kết quả:

yǒu yī dā méi yī dā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unimportant
(2) perfunctory
(3) indifferent
(4) (of conversation) idly