Có 1 kết quả:

yǒu bù shǎo míng tang

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) there is a lot to it
(2) not a straightforward matter