Có 1 kết quả:

yǒu liǎng xià zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have real skill
(2) to know one's stuff