Có 1 kết quả:

yǒu kuī zhí shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(to be guilty of) dereliction of duty