Có 1 kết quả:

yǒu chǎn zhě ㄧㄡˇ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) property owner
(2) the wealthy