Có 1 kết quả:

yǒu chǎn zhě

1/1

yǒu chǎn zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) property owner
(2) the wealthy