Có 1 kết quả:

yǒu jiè yǒu huán , zài jiè bù nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

return what you borrowed on time, you may borrow again next time (idiom)