Có 1 kết quả:

yǒu bèi ér lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

to come prepared