Có 1 kết quả:

yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

like father, like son (idiom)