Có 1 kết quả:

yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄈㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

like father, like son (idiom)