Có 1 kết quả:

yǒu bié

1/1

yǒu bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) different
(2) distinct
(3) unequal
(4) variable

Một số bài thơ có sử dụng