Có 1 kết quả:

yǒu zé gǎi zhī , wú zé jiā miǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

correct any mistakes you made, but maintain your good record if you did not make them (idiom)