Có 1 kết quả:

yǒu bàn fǎ

1/1

yǒu bàn fǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) can find methods
(2) resourceful
(3) creative