Có 1 kết quả:

yǒu zhù yú

1/1

yǒu zhù yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to contribute to
(2) to promote