Có 1 kết quả:

yǒu láo

1/1

yǒu láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(polite) thank you for your trouble (used when asking a favor or after having received one)

Một số bài thơ có sử dụng