Có 1 kết quả:

yǒu yǒng wú móu

1/1

Từ điển Trung-Anh

bold but not very astute (idiom)