Có 1 kết quả:

yǒu qù wú huí

1/1

Từ điển Trung-Anh

gone forever (idiom)