Có 1 kết quả:

yǒu kǒu jiē bēi

1/1

yǒu kǒu jiē bēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

every voice gives praise (idiom); with an extensive public reputation