Có 1 kết quả:

yǒu kě néng

1/1

yǒu kě néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) possible
(2) probable
(3) possibly
(4) probably
(5) may
(6) might