Có 1 kết quả:

yǒu míng wú shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. has a name but no reality (idiom); exists only in name
(2) nominal