Có 1 kết quả:

yǒu shāng yǒu liàng

1/1

yǒu shāng yǒu liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk things through (idiom)
(2) to have an exchange of views