Có 1 kết quả:

yǒu zuǐ wú xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk without any intention of acting on it
(2) empty prattle