Có 1 kết quả:

yǒu gòu

1/1

yǒu gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very
(2) extremely