Có 1 kết quả:

yǒu fū zhī fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

married woman