Có 1 kết quả:

yǒu shī shēn fèn

1/1

yǒu shī shēn fèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be beneath one's dignity