Có 1 kết quả:

yǒu shī yuǎn yíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(polite) excuse me for not going out to meet you