Có 1 kết quả:

yǒu zǐ cún yān

1/1

yǒu zǐ cún yān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) I still have sons, don't I?
(2) fig. future generations will continue the work